Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürü

Atama -Personel- Özlük Bölümü

Eğitim Öğretim Bürosu

Özel Öğretim Bölümü

Sicil ve Teftiş Soruşturma Bölümü

Muhasebe Bürosu

İnşaat ve Kültür Hizmetleri

Arge Bölümü 

Evrak Kayıt

Sekreter

Şoför

 

Atama -Personel- Özlük Bölümü

 

Bölümün Dahili Numarası:23

e_mail adresi: alanya07_atama@meb.gov.tr

PERSONEL ( I – II – III ) ÖZLÜK ve ATAMA HİZMETLERİ :

 

Şef   : Süleyman AKDOĞAN

 

a)      Personel Özlük

b)     Öğretmen  ve Yönetici Özlük

c)      Yönetici Atama

d)     Personel Atama

e)      Öğretmen Atama      

İlgili memur ile koordineli çalışmak, işleri zamanında ve aksatmadan, aynı sorumlulukla paylaşmak;  Müdür ve Şube Müdürü tarafından verilen görevleri zamanında yapmak.

a)      Uygulamalı eğitim programını başarıyla tamamlayan personelin stajyerliklerinin kaldırılmasının teklif edilmesi ve onaya sunulması.

b)      Emekliye ayrılacak personelin emeklilik müracaatlarının kabul edilmesi, yazışmalarının yapılarak ayrılış tarihinin zamanında bildirilmesi.

c)      Hizmet birleştirmeleri, intibak vb. işlemleri yapmak ve dosyalamak

d)     Okul öncesi eğitimde öğretmen ihtiyacı tespiti yapılarak, Okul öncesi öğretmeni olma şartlarını taşıyanlardan ihtiyaç kadar EK DERS ÜCRETİLİ Öğretmen görevlendirmesi.          

e)      Öğretim yılı başında Okullar bazında öğretmen sayılarının tespit edilerek; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.

f)       İLSİS Veri tabanına yapılan gerekli tüm bilgi girişlerinin zamanında yapılmasında kontrol ve düzenin sağlanması..

g)       Yönetici – Öğretmen ve Personel  (İl içi – İl dışı ve Özür Grupları) atamalarında kontrol ve düzenin sağlanması.

 

V.H.K.İ:Nezahat AKPINAR

 

a)      Okul ve kurumların öğretmen sayıları ile ilgili  periyodik olarak yapılması gereken NORM KADRO  tespitlerinin ve  internet üzerinden girişlerinin yapılması.

b)      Öğretim yılı başlamadan öğretmen ihtiyaç ve fazlalıklarının tespiti yapılarak atama yapılmayan ve boş geçen dersler için EK DERS ÜCRETLİ  öğretmen görevlendirilmesi ve planlaması yapmak.

c)      Öğretmenlerin Yer değiştirme dönemlerinde (Özür, İliçi ve İldışı) yapılan müracaatların incelenmesi, kontrolü ve zamanında onaylanması.

d)     Okul İdarecilerinin görevlendirmeleri, İdarecisi olmayan Okul ve Kurumların Vekalet Onaylarının alınması ve takibi. 

e)      Yukarıda belirtilen maddelerle ilgili olarak İLSİS Veri tabanına gerekli bilgi girişlerinin yapılması.

f)       Göreve başlayan veya görevden ayrılan, başka bir okula veya İl –İlçe dışına nakil olan öğretmen ve personelin ayrılış veya başlayış tarihlerini zamanında bildirmek.

g)      Yönetici atama başvurularının incelenmesi,kontrolü ve zamanında onaylanması.

Bölüm şefi ile koordineli çalışmak, işleri zamanında ve aksatmadan, aynı sorumlulukla paylaşmak ve verilen diğer görevleri yapmak. İzinli olan personelin yerine iş ve işlemlerin Koordineli yürütülmesi.

 

MEMUR:Mehmet YILMAZ

 

a)      Personel I.Özlük (Emeklilik, görevlendirme vb.) işlemleri yapılması ve takibi.

b)      Sicil Bürosunda yapılacak dosyalama işlemlerinin liste ile (Aday –Emekli ve Nakillerde) takibi.

c)      Herhangi bir sebeple(doğum,askerlik,görev ve öğrenim vb.) ücretsiz izne ayrılan öğretmen veya personelin izne ayrılış ve başlayış tarihlerinin zamanında bildirilmesi, MEBBİS’ e işlenmesi.

e) Yukarıda belirtilen maddelerle ilgili olarak MEBBİS Veri tabanına gerekli bilgi girişlerinin yapılması.

f)  İlçede görev yapan her tür ve kademedeki personelin derece / kademe terfilerinin yapılması, dosyasına  arşivlenmesi.

g)Pasaport ile ilgili iş ve işlemler.

Bölüm şefi ile koordineli çalışmak, işleri zamanında ve aksatmadan, aynı sorumlulukla paylaşmak ve verilen diğer görevleri yapmak. İzinli olan personelin yerine iş ve işlemlerin Koordineli yürütülmesi.

 

MEMUR : Barış ATLADI

 

a)      Ders dağıtım çizelgeleri, haftalık ders saati tespiti ile ders dağıtım çizelgelerinin onaya sunulması.

b)      Personel Kimlik Kartlarının başvuru ve takibi ile ilgili iş ve işlemler.

c)      Okulların iki dönem halinde yıl içinde ders dağıtım çizelgelerinin düzenlenmesi ve takibi.  

Bölüm şefi ile koordineli çalışmak, işleri zamanında ve aksatmadan, aynı sorumlulukla paylaşmak ve verilen diğer görevleri yapmak. İzinli olan personelin yerine iş ve işlemlerin Koordineli yürütülmesi.

 

Başa DönEğitim Öğretim Bölümü

 

Bölümün Dahili Numarası: 22,38

e mail adresi:  alanya07_egitimogretm@meb.gov.tr

EĞİTİM-ÖĞRETİM   :

 

Şef:Fatih ÖZDEMİR

 

a)      Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümü 

b)     Program Geliştirme Bölümü

c)      Araştırma, Planlama ve İstatistik Bölümü

d)     Taşımalı Eğitim İşlemleri

e)      Diploma Denklik İşlemleri

a)      Taşımalı eğitim kapsamına alınacak okulların tespit edilmesi ve planlamasının yapılması.

b)      Taşıma ödeneklerinin takibi ile hak edişlerin zamanında ödenmesinin sağlanması.

c)      Taşımalı eğitimde taşıma ihalesine katılacak araçların ve taşımayı yapacak şoför veya firmaların ihale için verecekleri dosyaların incelenmesi, ihalesinin yapılması ve sözleşme imzalanması.

d)     Taşımalı eğitime dahil edilen öğrencilere yemek verilmesi ile ilgili işlemler

e)      Merkezi sistem sınavları ile ilgili iş ve işlemler

f)       Diplomaların denklik iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

 

Şef:Ömer KULA  

 

a)      Burslar ve Yurtlar Bölümü

b)     Hizmetiçi Eğitim Bölümü

c)      Eğitim Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümü

d)     Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü

e)      Arşiv ve İdare Bölümü

f)       Sağlık İşleri

g)      Gelen – Giden evrak. (Evrak kayıt)

h)     Bakanlığımızca gönderilen ücretsiz ders kitabı dağıtımı

i)        Lojman tahsisi iş ve işlemlerin takibi.

j)       Açık İlköğretim ve Lise ile ilgili iş ve işlemler

İlgili memur ile koordineli çalışmak, işleri zamanında ve aksatmadan, aynı sorumlulukla paylaşmak;  Müdür ve Şube Müdürü tarafından verilen görevleri zamanında yapmak.

 

V.H.K.İ :  Ömer ÖZEN

 

Eğitim Öğretim ve Öğrenci İşleri Bölümü

a)      Öğretim tekniklerindeki gelişme ve yenilikleri takip ederek eğitim komisyonları ile de ilişki kurmak suretiyle yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri bilgilendirmek,

b)      Ölçme ve değerlendirme konularındaki gelişmeleri takip ederek değerlendirmek, gerektiğinde yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri bilgilendirmek,

c)      Mecburî öğrenim çağındaki çocukların okula devamlarını sağlamak ve takip etmek, okuma yazma bilmeyen ile ilgili işlemler.

d)     Ek ders ücret onaylarının incelenmesi,

e)      Diploma ile ilgili işlemler.

 

Başa DönÖzel Öğretim Bölümü

 

Bölümün Dahili Numarası: 20

e-mail adresi: alanya07_ozelogretim@meb.gov.tr

Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü

a)      Özel eğitim ve rehberlik ile ilgili iş ve işlemler.

Hizmet İçi Eğitim Bölümü

            a)Hizmet içi eğitimle ilgili ihtiyaçları tespit etmek, Bakanlıkça veya il ve ilçe mahallinde düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarının yürütülmesinde gerekli tedbirleri almak, ilgili bölümlerle iş birliği yapmak,

b)Personelden hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmaları gerekenlerin plânlamasını yapmak, ilgili birimlere sunmak,

c)Açılması gereken seminer ve kursları tespit etmek, ilgili birimlere bildirmek.

Burslar ve Yurtlar Bölümü

a)Orta öğrenimdeki öğrencilerin yurt ve burslulukla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek

 

V.H.K.İ :  Cem KARA

Araştırma-Plânlama ve İstatistik Bölümü

İLSİS Meis modülünde girilmesi gereken verilerin zamanında girilmesinin sağlanması.

a)      Eğitim faaliyetlerini istatistikî verilere dayalı olarak yorumlamak ve bu amaçla gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

b)      Eğitim ve öğretim kurumlarının bina, atölye, derslik, araç, gereç, öğrenci, öğretmen ve benzeri durumunu gösteren istatistikî bilgileri edinmek, tutmak, istenilen formatta vermek,

Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümü

a)      Bakanlıkça yürütülen "Millî Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi" (MEBSİS) Projesinin alt sistemlerinden olan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sistemi (İLSİS) çerçeve­sindeki bilgi iş­lem çalışmalarını yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

b)      Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

c)      Öğrenci sınav işlemleri yapmak.

d)     E-okul sistemi ile ilgili iş ve işlemler

Bütçe-Yatırım ve Tesisler Bölümü

a)      Okullardaki kantin ve büfelerin kiralanması ile ilgili iş ve işlemler

Bölüm şefi ile koordineli çalışmak, işleri zamanında ve aksatmadan, aynı sorumlulukla paylaşmak ve verilen diğer görevleri yapmak.

 

V.H.K.İ.: Ümit AKSOY

 

a)Bilgisayar ve ağ sistemleri ile ilgili iş ve işlemler, web sayfası tasarım güncelleme, bilgisayar sistemleri ve çözümleri, bakım onarım işlemleri.

b)Bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitimin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almak.

c)Eğitim ve öğretim kurumlarının bilgisayar laboratuarı, bilgisayar sayıları ile bilgisayarların teknik özelliklerine ilişkin gelişmeleri takip etmek, istatistikî bilgileri derlemek.

d)Bilgisayar koordinatör öğretmenlerinin çalışmalarını takip etmek, çalışmalar sırasında karşılaşılan aksaklıkları gidermek için gerekli önlemleri almak.

e) Her derece ve türde açılan Hizmet içi eğitim faaliyetleri ve bunlara katılanların müracaatlarının incelenerek kabulü ve İl makamına sunulması, açılan hizmet içi faaliyetlerin zamanında tüm ilgili personele duyurulması.              

 f)Personelden hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmaları gerekenlerin planlamasını yapmak, ilgili birimlere sunmak.

 g)Açılması gereken seminer ve kursları tespit etmek, ilgili birimlere bildirmek

 h)İlçe onaylarının İlçe Milli Eğitim Müdür onayı alınarak yapılması ve takibi

 ı) e- okul sistemi ile ilgili sorunların çözümlenmesi

 i) Öğrenci kayıt bölgelerinin tespiti.

Bölüm şefi ile koordineli çalışmak, işleri zamanında ve aksatmadan, aynı sorumlulukla paylaşmak ve verilen diğer görevleri yapmak. İzinli olan personelin yerine iş ve işlemlerin Koordineli yürütülmesi.

 

Başa DönSicil ve Teftiş Soruşturma

 

Bölümün Dahili Numarası:24

e mail adresi: alanya07_sicil@meb.gov.tr

SİCİL VE TEFTİŞ SORUŞTURMA HİZMETLERİ   :

 

Şef: Nazmi UĞUR  

 

 • Sicil Bürosu              
 • Teftiş, İnceleme, Soruşturma ve Değerlendirme Bölümü
 •  

              İlgili memur ile koordineli çalışmak, işleri zamanında ve aksatmadan, aynı sorumlulukla paylaşmak;  Müdür ve Şube Müdürü tarafından verilen görevleri zamanında yapmak.

   

  a)-Bilgisayar Ağ Donanımı ile ilgili yenilikleri takip ederek, sorunları tespit etmek ve çözümlemek.

  b)- Soruşturma veya inceleme dosyaları ile şikâyetçi, tanık veya sanık ifadelerinde yer alan konuların gizlilik ilkesine azami dikkatin gösterilmesi sağlamak.

  c-) Müdürlüğümüzde yapılan toplantılara katılarak, tutanak altına alınmak ve imza sirküsü hazırlanmak.

  d) İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğüne ait mailleri almak ve zamanın da cevap verilmesini sağlamak.

   

  V.H.K.İ:   Derya SİRKECİ  

   

  a)-Okul, kurum ve kuruluşlarda çalışan öğretmen memur, hizmetli, genel idare hizmetleri ile ilgili personellerin Sicil dosyalarının tutulması.

  b)- İlçede görev yapan öğretmen, memur ve hizmetlilerin Sicil notlarının gizlilik ilkesiyle dosyasında tutulması,

  c)- Ödül ve Cezalar ile ilgili İLSİS kayıtlarına bilgi girişi yapılması.

  d)-Tüm Personelin Sendika ile ilgili iş ve işlemlerinin takibi.          

  e)-Muhakkiklerce yapılan soruşturma ve inceleme raporlarının her türlü yazışma ve dosyalama işlemleri.

  f)-Soruşturmalarla ilgili evrak kayıt defteri ve iç zimmet defterinin tutulması

  g)-Soruşturma evraklarının kontrolü, takibi, mahkeme kararlarının incelenmesi, savunma yazılarının süresi içinde hazırlanması 

  ğ)-Muhakkik tarafından düzenlenen soruşturma veya inceleme sonuçlarının yasal süresi içerisinde ilgililere tebliği.

  h)-İlköğretim ve Ortaöğretim kurulları öğrenci disiplin işlerinin takibi, disiplin kurulu oluşturulması, gerektiğinde toplantıya çağrılması.

  ı)-Gerekli görülen personelin ödüllendirilmesi, cezalandırılması işlemleri.

  i)-Basında yer alan eğitim ve öğretimle ilgili yerel haberleri değerlendirerek gereğini yerine getirmek. 

   

  Bölüm şefi ile koordineli çalışmak, işleri zamanında ve aksatmadan, aynı sorumlulukla paylaşmak ve verilen diğer görevleri yapmak. İzinli olan personelin yerine iş ve işlemlerin Koordineli yürütülmesi.

   

  Başa DönMuhasebe Bürosu

   

  Bölümün Dahili Numarası: 27

  email adresi : alanya07_muhasebe@meb.gov.tr

   

  MUHASEBE   :

   

  Şef   : Elif ŞİMŞEK

   

  a)      Maaşlar ve ücretler

  b)     Tahakkuk iş ve işlemleri takibi

  c)      SGK aktivasyon işlemleri takibi.

  d)     İLKSAN işlemleri

  e)      KBS giriş ve çıkış işlemleri

  f)       e – alacak

  a)-Müdürlüğümüze bağlı okul, kurum ve kuruşlarda çalışan öğretmen, memur ve ücretli personeller ile diğer personellerin sağlık ile ilgili tahakkuk işlemlerinin (Eczane, hastane, tedavi, sağlık malzemesi) takibi.

  b)-İlkokul öğretmenleri ve personelin üye oldukları İlksan sandığına ait  tüm iş ve işlemlerin takibi, İLKSAN numarası olmayanların tespiti ve istenmesi.

  c)-SGK aktivasyon işlemlerinin internet ortamında düzenlenmesi.

  d)-Maaş işlemlerinin ve eğitime hazırlık ödeneğinin zamanında yapılması.

   

  Şef   : Gülten ALTUNSOY

   

  a)      Personele ait giriş – çıkış işlemleri.

  b)     SGK İşlemleri

  c)      SGK aktivasyon işlemleri takibi.

  d)     Muhasebe ile ilgili her türlü yazışmaların yapılması ve takibi.

  e)      Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü

  f)       Taşınır İşlem Modülü (T.İ.F.)

  g)      e -burs

              İlgili memur ile koordineli çalışmak, işleri zamanında ve aksatmadan, aynı sorumlulukla paylaşmak;  Müdür ve Şube Müdürü tarafından verilen görevleri zamanında yapmak.

  a)-Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan kalemlerde ödenek talebinde bulunulması ve usulüne uygun olarak harcama yapılması,

  b)Ücretli personellerin her türlü maaş, sigorta giriş-çıkışları, eğitime hazırlık ödeneği ile ilgili her türlü özlük hakları ile ilgili işlemlerini zamanında geciktirmeden yapmak,

  c)-Ödenek isteme ve harcamaların takibi, maliye ile işbirliği yapılarak güncellemelerin yapılması.

  d)-Okul ve kurumlardan gelen ödenek istek yazılarına binaen ilgili birimden ihtiyaca göre ödenek istenmesi ve harcama işlemlerinin takibi.

  e)-Eğitim ve öğretim kurumlarının her türlü eğitim malzemelerine ait ihtiyaçlarının tes­piti, plânlaması ve dağıtımıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (T.İ.F.)

   f)-Eğitim araç ve gereçlerinin üretim, bakım ve onarımı ile kullanımına ilişkin gerekli tedbirleri almak ve buna dair iş ve işlemleri yürütmek.

   

  V.H.K.İ: Mustafa SARIÖZ

   

  a)Müdürlüğümüze bağlı okul, kurum ve kuruşlarda çalışan öğretmen ve memurların, maaş ve eğitime hazırlık ödeneğinin zamanında yapılması.

  b)Özel eğitim okullarının gelen ödeneklerinin tahakkuk işlemleri.

   c)İlkokul öğretmenleri ve personelin üye oldukları İlksan sandığına ait  tüm iş ve işlemlerin     takibi, ilksan numarası olmayanların tespiti ve istenmesi.

  d) Emekli olup da ilksan üyesi olanlardan emeklilik yardımı talebinde bulunanların müracaatlarını inceleyerek kabul etmek ve ilgili makama iletmek.

  Bölüm şefi ile koordineli çalışmak, işleri zamanında ve aksatmadan, aynı sorumlulukla paylaşmak ve verilen diğer görevleri yapmak. İzinli olan personelin yerine iş ve işlemlerin Koordineli yürütülmesi.

   

  V.H.K.İ.:– Abdurrahman ÖZKÖSEMEN

   

  a)-Ödenek isteme çizelgelerini hazırlamak.

  b)-Elektrik – Su –Telefon- İnternet ve Özel İdare Ödemelerine ilişkin tahakkuk iş ve işlemleri

  c)- Memur ve Sözleşmeli öğretmenlerin aylık ders ücretleri çizelgesini teslim almak, kontrol etmek zamanında getirmeyenleri uyarmak.

  d)- Her türlü yolluklar, sosyal haklar ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması.

  e)- İLSİS Taşınır Mal Yönetmeliği modülü ile ilgili iş ve işlemler.

  Bölüm şefi ile koordineli çalışmak, işleri zamanında ve aksatmadan, aynı sorumlulukla paylaşmak ve verilen diğer görevleri yapmak. İzinli olan personelin yerine iş ve işlemlerin Koordineli yürütülmesi.

   

  Başa Dönİnşaat ve Kültür Hizmetleri Bölümü

   

  Bölümün Dahili Numarası: 32

  İNŞAAT VE KÜLTÜR HİZMETLERİ   :

   

  Şef   : Elif ŞİMŞEK

   

  a)      Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümü 

  b)     Yetiştirme Kursları

  c)      İnşaat Yatırım ve Tesisler Bölümü

  d)     Okul içi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

  e)      Yaygın Eğitim, Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Bölümü

  f)       Kültür Hizmetleri

  g)      Sivil Savunma Hizmetleri

  h)     Basın ve Halkla İlişkiler

   

  V.H.K.İ :  Sevim GEREHAN

   

  a) Sivil savunma ve güvenlik işlemleri. Sivil savunma planlaması, görevlerin ilgililere tebliği gerektiğinde tatbikat yapılması,

  b) Öğretme evi ve Akşam Sanat Okulu ile ilgili her türlü işlemlerin takibi.

  c)  Yetiştirme kursları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

  İlgili memur ile koordineli çalışmak, işleri zamanında ve aksatmadan, aynı sorumlulukla paylaşmak;  Müdür ve Şube Müdürü tarafından verilen görevleri zamanında yapmak.

   

  V.H.K.İ: Tevfik ÇELİK

   

  a) Önemli gün ve haftalar münasebetiyle düzenlenen kültürel faaliyetler ve yarışmaların takibi, yapılacak faaliyetler ile ilgili olarak Kurumlarla yapılan yazışmalar ve gerekli planlamaların yapılması.

  b)Sağlık, beslenme, çevre, trafik ve benzeri hizmetlerle ilgili eğitici programlar hazırlamak ve eğitim kurumlarında uygulanmasını sağlamak.

  c)Eğitim faaliyetlerinin; Milli Eğitimin temel amaç ve temel ilkeleri, okulun amaçları, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, öğrencileri her türlü bölücü yıkıcı ve zararlı etki ve davranışlardan korumaya yönelik okul, İlçe ve İl bazında sempozyum, panel, münazara gibi etkinlikleri gerçekleştirmek.

   d) Gençlik ve Spor işlemleri (Okullar arası sportif faaliyetler).Okullar arasında düzenlenen sportif yarışmaların planlaması, lisans işlemleri.

   e) Çıraklık ve yaygın eğitimle ilgili işlemler.

   ı)  İzcilik faaliyetleri

         i)  Bayram ve törenler ile anma günleri programlarının hazırlanması, resmi ve özel Kurum Kuruluşlara dağıtılmasının sağlanması.

   

  Ali ÖZAYDIN:

   

  a)    Okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için alınacak tedbirleri belirlemek, yetkili makamlara sunmak, bu amaçla okul ve sınıf kitaplıkları açılmasına yardımcı olmak.

  b)    Kültür Hizmetlerine bağlı tüm dosyalama ve evrak işlemleri.

  c)   Öğrenci gezilerinin planlaması, incelenmesi ve onaya sunulması.

             

  TEKNİSYEN : Yusuf ZOR

   

   

  a) İnşaat ve yatırım: İlçenin yeni okul ihtiyacı tespit edilerek okul yapımına ayrılan arsaların tespiti.

   b) Mevcut okullar içinde tapuları olmayanların tespit edilerek tapularının çıkarılmasının sağlanması ve ayrı bir dosyada tutulması.

   c) Hayırseverler tarafından yaptırılacak okullar için protokol hazırlanması ve inşaatın başlama ve bitiş aşamasındaki tüm seyrinin takip edilerek istendiğinde bildirilmesi.

   d) Devlet yatırımı olarak planlanan inşaatların ihale işlemleri ve dosyasının hazırlanması, inşaat seyrinin takip edilmesi ve hak edişlerinin zamanında ödenmesi.

             

  Ahmet ERSOY

   

  a)İnşaat ve Yatırım İşlemleri İle ilgili yazı işlemleri ve takibi.

  b)Dosya alış – verişi takip ve kontrol işlemleri

  c)Emlak işlemleri ile ilgili yazışmalar.

  d)Hayırseverler ile ilgili dosyaların tutulması

  e)Okul arsa bilgilerinin tutulması

  f) Okul protokollerinin düzenli olarak dosyasında tutulması.

  Bölüm şefi ile koordineli çalışmak, işleri zamanında ve aksatmadan, aynı sorumlulukla paylaşmak ve verilen diğer görevleri yapmak. İzinli olan personelin yerine iş ve işlemlerin Koordineli yürütülmesi.

   

  Başa DönArge Bölümü

   

  İletişim:  242 513 11 98

  Dahili: 31

   

  Nazım KARAGEDİK (Tarih Öğretmeni)

   

  Millî Eğitim Müdürlüğü Araştırma - Geliştirme Birimi,

  a) Strateji Geliştirme Başkanlığı'nca koordine edilen ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği hazırlanan Stratejik Plan

  b) Personel Genel Müdürlüğünce yürütülen Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalışmaları

  c) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Ortaöğretim Projesi 2-B Bileşeni kapsamındaki Okul Geliştirme Çalışmaları

  d) Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığınca yürütülen "Millî Eğitim Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesine Destek Projesi (MEBGEP)

  e) Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) projesi

  f) Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı bünyesyinde faaliyet gösteren ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezince yürütülen AB projeleri (Leonardo, Comenius)

  g) Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi, (İKMEP - HRD-VET)

  h) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen (EARGED) Bu Benim Eserim Projesi

  ı) TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması

  k) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Birimi (Formatörler)

  l) Diğer projeler (Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen “Volvo Adventure Çevre Projesi” yarışması, Philips Eğitim Projeleri vb.) ortak paydaları büyük olan eğitimde ve yönetimde etkinlik ve verimliliği sağlamaya yönelik çalışmaları ifade eder.

   

  Başa DönEvrak Kayıt Bürosu

   

  Bölümün Dahili Numarası:33

  EVRAK KAYIT              :

   

  V.H.K.İ Mustafa OĞUZ-Osman ŞAFFAK:

   

  a)  Gelen evrakların zimmet karşılığında ilgili birimlere Bölüm şeflerine dağıtımının yapılması.

  a)  Evrakların Zimmet karşılığı postaya verilmesi

  b)  Gelen ve Giden evrakların MEBBİS sistemi üzerinden girişlerinin yapılması.

  c)  Elden  gönderilen evrakların dış zimmet karşılığı gönderilmesi.

  d)  Havale işlemleri için evrakların dosya halinde kaymakamlığa gönderilmesi.

  e)  Arşiv Bölümü dosya alış verişi ve düzenin sağlanması ile ilgili iş ve işlemlerin takibi.

  Bölüm şefi ile koordineli çalışmak, işleri zamanında ve aksatmadan, aynı sorumlulukla paylaşmak ve verilen diğer görevleri yapmak. İzinli olan personelin yerine iş ve işlemlerin Koordineli yürütülmesi.

   

  Başa DönSekreterimiz

   

  e-posta alanya07@meb.gov.tr
  Telefon: +90 0242 513 11 98
  Belgegeçer: +90 0242 513 63 49

   

  Necati BAŞ

   

  Sekreter iş ve işlemleri

  a)      Gelen ve giden bütün telefon çağrılarını yanıtlamak, ilgisi dâhilinde aranan kişiye gelen telefon çağrılarını yanıtlamak.

  b)      Müdür, Şube Müdürü, Şef veya Personelin isteği doğrultusunda aranması gereken Kurum veya Kuruluşları aramak ilgili kişiye bağlamak.

  c)      Telefon zinciri oluşturmak ve en son zincirin geri dönmesini sağlamak.

  d)     Faks göndermek, alınan faksları önce Müdür’e sonra ilgili birime teslim etmek.

  e)      Kurum Müdürü ile iş görüşmek üzere gelen kişiler için randevu vermek, ya da Şube Müdürü ile görüşmesini sağlamak.

  f)       Kurum Müdürü’nün günlük programı dâhilinde gelen aramaları not almak, hatırlatmak.

   

  Başa DönŞöförümüz

   

  ŞOFÖR : Mehmet ÇELEN

   

              07 NKN 07 Plakalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait Resmi binek otomobilin bakımını, temizliğini yapmak her an çalışır durumda olmasını sağlamak, arıza var ise zamanında yaptırmak, deposunda her an göreve çıkacakmış gibi yakıt bulundurmak ve aracı kendisine verilen görev emri dahilinde kullanmak.

   

   

   

   

   

   

  İl Milli Eğitim Müdürü İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığı İdari Kadro Stratejik Plan Teşkilat Şeması
  İlçe Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürleri İdari Kadro
  Ana Okullarımız İlköğretim Okullarımız Ortaöğretim Okullarımız Diğer Kurumlarımız
  Akyurt Altındağ Ayaş Bala Beypazarı Çamlıdere Çankaya Çubuk Elmadağ Etimesgut Evren Gölbaşı Güdül Haymana Kalecik Kazan Keçiören Kızılcahamam Mamak Nallıhan Polatlı Pursaklar Sincan Şereflikoçhisar Yenimahalle
  İl Milli Eğitim Müdürü Eğitim Müfettişleri Başkanlığı İdari Kadro Stratejik Plan Teşkilat Şeması Hizmet Standartları
  Akyurt Altındağ Ayaş Bala Beypazarı Çamlıdere Çankaya Çubuk Elmadağ Etimesgut Evren Gölbaşı Güdül Haymana Kalecik Kazan Keçiören Kızılcahamam Mamak Nallıhan Polatlı Pursaklar Sincan Şereflikoçhisar Yenimahalle