ANTALYA ALANYA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ OKULLARLA BULUŞUYOR PROJESİ DUYURUSU

GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ OKULLARLA BULUŞUYOR PROJESİ DUYURUSU

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ OKULLARLA BULUŞUYOR PROJESİ"

SOSYAL ETKİNLİK UYGULAMA ESASLARI

 

PPOJE ADI: ''Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor''

 

AMAÇ: Genel Müdürlüğümüze bağlı Güzel Sanatlar Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte, öncelikle okulun bulunduğu ilçede ve ilde bulunan okullarla, kamu kurum-kuruluşlarıyla, mahalli idarelerle, yerel yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle, öğrenci velileriyle buluşarak; toplumu mutlu edecek sanatsal, kültürel etkinliklerle toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dâhilinde yerel imkânlarla etkinlikler yapılmasını sağlamak.

 

KAPSAM: 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Genel Müdürlüğümüze bağlı Güzel Sanatlar Liselerinde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

 

DAYANAK:

 

a.       6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

b.      6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

c.       Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,

d.      Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği,

e.       Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,

f.        06.07.2019 tarih ve 30823 Sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi, 

g.      Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi

h.      Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'na dayanılarak hazırlanmıştır.

 

HEDEFLER:

 

Bu proje ile öğrencilerin;

·         Sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmeleri,

·         Toplumun milli ve manevi değerlerini ön plana çıkaracak sanatsal ve kültürel etkinliklerle; yardımlaşma kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi,

·         Hoşgörü, saygı sevgi, meslek ve sanata duyarlı tutum ve davranış sahibi, başarılı bireyler olarak yetişmeleri,

·         Toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları,           

·         Sosyal becerileri ve kendilerine olan güven duygusunun gelişmesi,

·         Sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazanmaları,

·         Ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması,

·         Okula ve topluma olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi,

·         Gerçek hayatta mesleki eğitimleri ile mesleki becerilerinin geliştirilmesi,

·         Şehit ve Gazi aileleri, huzurevleri ile bakıma muhtaç ve kimsesiz çocukların moral, motivasyon, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaları,

·         Zamanlarını verimli geçirerek uygun olmayan ortamlarda bulunmalarının önlenmesi suretiyle zararlı maddeleri kullanmalarının engellenmesi,

·         Şiddete eğilimli davranışların kontrol altına alınmasının sağlanması,

·          Okula olan aidiyet duygusunun, akademik ve sosyal başarılarının artırılması,

·         Okula olan ilgilinin artırılması sağlanarak devamsızlığın azaltılmasını sağlanması,

·         Yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi suretiyle toplumsal duyarlılığın artırılması,

·         Salgın hastalık, yangın, deprem veya doğal afet durumlarında toplumsal yardım bilincinin artırılması,

·         ''Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'' kapsamındaki okullarımızın öğrenci ve ailelerine yönelik olacak etkinlikler düzenleyerek onların okula aidiyet duygularını güçlendirmek,

·                    Güzel Sanatlar Liselerinin tanıtılmasına katkı sağlamaları,

            hedeflenmektedir.

 

GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

1-      Projeyi organize etmek ve aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla Öğretmenler Kurulu toplanarak, proje hakkında bilgilendirme yapmak ve Sosyal Etkinlikler Kuruluna bağlı proje ekibi oluşturmak.

2-      Proje ekibi, okulun bulunduğu ilçe veya ilde bulunan okul, kamu kurum-kuruluşlarıyla, mahalli idarelerle, yerel yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle, öğrenci velileriyle yapılabilecek sanatsal ve kültürel etkinlikleri belirlemek.

3-      Proje ekibi, yapılabilecek etkinliklerinin, öğrenci kulüpleriyle işbirliği yaparak etkinliklerin hangilerinin eğitim kurumu içinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirileceğine yönelik planlamanın yapılarak uygulama takvimi oluşturmak.

4-      Proje kapsamında görev alacak öğretmen ve öğrenci listeleri, veliler, işbirliğine gidilen sivil toplum kuruluşları, etkinlik yapılacak kurum ve kişilerle ilgili bilgiler ile uygulama planı okul müdürlüğünün veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunmak.

5-      Projeye katılacak olan öğrenci ve öğretmenlerin çalışma alanına geliş ve okula dönüşlerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre yapılması sağlamak.

6-      Etkinliklerde görev alacak yönetici, öğretmen, öğrenciler ve görev alan diğer kişiler için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli yazılı izinler (açık rıza onayı ve veli onayları v.b.) almak.

7-      Etkinliklerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatına uyulmasını sağlamak.

8-      Etkinliklerin fotoğrafları, videoları çekilerek belgelendirilebilecektir. Yapılacak görsel çekimlerin "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında yapılmasını sağlamak.

9-      Etkinliklere ait fotoğraf, video gibi görsellerin çekimi, yayınlanması ve arşivlenmesinde Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi ile ilgili mevzuatına uygun çalışmak.

10-  Etkinlik kapsamında görev alacak öğrencilerin gönüllülük esasına göre seçilmesini sağlamak ve velilerinden izin almak.

11-  Proje ekibinin gerektiğinde; okuldaki diğer öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanatkârlar, oda ve borsa temsilcileri ile işbirliğine gidilebilmesini sağlamak.

12-  Proje sonunda öğrencilerin gösterdiği performansı ilgili derslerin proje/performans notlarından birisi olarak da verilmesini sağlamak.

13-  Okul müdürlüğü ile ilçe/il milli eğitim müdürlükleri proje kapsamında yapılan etkinlikleri, yapılan törenlerde ve resmi internet sayfalarında duyurmak.

14-  Proje kapsamında yapılan etkinlik ve çalışmaları gösteren fotoğrafların, dijital ortamda (USB bellek veya CD) Ek-4 proje etkinlik bildirim formu ile birlikte İlçe/İl Milli Eğitim Müdürlüklerine proje takvimine uygun olacak şekilde göndermek.

15-  Video görüntüsü ve proje kapsamı dışındaki görseller gönderilmeyecek olup yeterli sayıda görsel gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca projenin varsa ulusal veya yerel basına yansıyan görüntü, haber veya bilgilerini de proje raporuna eklemek.

16-  Yapılan etkinliklerle ilgili bilgileri/verileri (etkinlik/proje adı, etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenler)  e-Okul sistemi e-Okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlemek.

17-  Proje ekibi tarafından katılım, teşekkür veya başarı belgesi verilecek öğrencilerin belirlenerek eğitim kurumu müdürünün onayına sunmak.

18-  Projeye katılıp üstün başarı gösteren öğretmen ve öğrenciler ilgili Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine uygun olarak Katılım, Başarı veya Teşekkür Belgesi ile okul/ilçe/il müdürlükleri ile Valiliklerce ödüllendirilecektir.

19-  Öğrenci, veli ve öğretmenlere belgeleri ile ödülleri eğitim öğretim yılının sonunda uygun görülen okul, ilçe veya il törenlerinde verilmesini sağlamak.

20-  Proje ve etkinliklerle ilgili giderler, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanacak olup gelir-giderlerle ilgili iş ve işlemler okul aile birliği tarafından yürütülecektir.

21-  Proje etkinlikleriyle ilgili iş ve işlemleri Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planına işlemek.

22-  Proje kapsamında yapılan çalışmalar Sosyal Etkinlik Dosyasında saklamak.

 

İLÇE /İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

 

1-      Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılım sağlanması için İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri projeden azami yarar sağlanmasına yönelik gerekli önlemleri almak.

2-      İl/İlçelerde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu /müdür yardımcısı /şube müdürü ile proje yürütme ekibi projenin halka duyurulmasında, denetiminde ve gerektiğinde destek amacıyla kamu kurum-kuruluşlarıyla, mahalli idarelerle, yerel yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak.

3-      Projeye katılan öğrenci ve öğretmenlerden üstün başarı gösterenler ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak Valilikçe ödüllendirilmek üzere değerlendirilmesini sağlamak.

4-      Proje kapsamında yapılan etkinlikleri törenlerde ve okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri internet sayfasından duyurarak diğer öğrencilerin de projelere katılmasını özendirip teşvik etmek.

5-      Proje kapsamında okullar ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden gelen etkinlik ve çalışmalar; fotoğrafları, dijital ortamda (USB bellek veya CD) proje raporu İl Milli Eğitim Müdürlüklerince proje etkinlik takvimine uygun olarak o ilin birleştirilmiş tek raporu halinde (Ek-5 proje etkinlik bildirim formu) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne göndermek.

6-      Gönderilecek fotoğraf, afiş ve haber gibi verilerin proje kapsamında olması gerekmekte olup bunların dışında herhangi bir fotoğraf, afiş, haber ve video gönderilmemesi, yeterli sayıda görsel gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca projenin varsa ulusal veya yerel basına yansıyan görüntü, haber veya bilgilerini de proje raporuna eklemek.

7-      Ek-3 de belirtilen "Proje Kapsamında Yapılacak Etkinlik ve Yarışmalarda COVID-19 Salgını Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler" in uygulanmasını sağlamak.

 

PROJE KAPSAMINDA YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER

 

Projenin amacını, kapsamını ve hedeflerini daha iyi anlatabilmek için yapılabilecek etkinlikler aşağıda örneklendirilmiştir.

 

·         Okulun bulunduğu mahalle muhtarından yardım alınarak, o çevrede yaşamış olan gazi, şehit veya önemli kişilerin resimlerinin çizilerek anı sergisi oluşturulması.

·         Kimsesiz çocuklara, yetiştirme yurdunda veya sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi,

·         Kimsesiz çocuklara, yetiştirme yurdunda veya sevgi evlerinde kalan çocuklar ile şehit ve gazi çocuklarına yönelik olarak müzik aletleri kullanımı ve resim kursları düzenlenmesi,

·         Okullarla ve diğer kurumlarla işbirliğiyle koro ve solo çalışmaları yapılması,

·         Okullarla işbirliği yaparak resim sergisi, müzik dinletisi, konser ve çeşitli kursların düzenlenmesi,

·         Yerleşim bölgesinde sanata gönül vermiş ve enstrüman çalabilen kişilerin ihtiyaç duymaları halinde kullandıkları çalgıların tamir ve bakımına yardımcı olunması,

·         Engelli öğrencilere yönelik enstrüman tanıtımları yapmak ve yapılacak etkinliklere katılımlarının sağlanması,

·         Proje tanıtım faaliyetlerini içeren afiş, broşür gibi materyallerin tasarlanması, basılması, dağıtımı,

·         Belediyelerin veya mahalli idarelerin katkısıyla resmi kurum ve kuruluşların duvarları veya eğitim alanlarına resim yapılması,

·         Yerel yönetimlerle birlikte belirli gün ve haftalarda sanatsal etkinlikler yapılması,

·         Huzurevlerinde kalan yaşlı ve sakinlere yönelik konserler, etkinlikler düzenlenmesi,

·         Yaşlıların anılarının belirli bir yerde toplanması için anı yazmalarına yardım edilmesi,  anıların bir kitapta toplanması,

·         Anılarda kullanmak üzere fotoğrafların çekimi, albüm hazırlanması,

·         COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar, engelli veya bakıma muhtaç olan kişilerin moral motivasyonunu sağlayacak etkinlikler düzenlenmesi,

·         Salgın hastalık, yangın, deprem veya doğal afet durumlarına yönelik çalışmaları desteklemek ve moral-motivasyon sağlayıcı etkinlikler düzenlemek,

·         ''Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'' kapsamındaki okullarımızın öğrenci ve ailelerine yönelik olacak etkinlikler düzenlemek.

Burada yazılan faaliyetler dışında da proje ekibince belirlenerek onayı alınan faaliyetler yapılabilecektir.

 

Projede kullanılabilecek sloganlar;

·       Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri okullarımızla birlikte...

·       Güzel Sanatlar Lisesi kalplere dokunuyor...

·       Güzel Sanatlar Lisesi halkla buluşuyor...

·       Güzel Sanatlar Lisesi gönüllere hitap ediyor...

·       Güzel Sanatlar Lisesi hayata değer katıyor...

·       Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri toplumla el ele...

·       Sanata ve esere uzanan Güzel Eller....

·       Bizimle şarkı söyler misiniz?...

·       Güzel Sanatlar Lisesi hayatınızı güzelleştiriyor....

·       Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile yeni ufuklar...

·       Güzel Sanatlar Liseliler Sanatla buluşturuyor...

 

"GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ OKULLARLA BULUŞUYOR PROJESİ"

 ETKİNLİK TAKVİMİ

 

Sorumlu Birim

Tarih

İş ve İşlemler

İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Onay tarihinden itibaren

Etkinliğin duyurulması

Okul Müdürlüğü

18 Şubat 2021 tarihine kadar

Öğretmenler Kurulunun toplanması, 

Proje ekibinin oluşturulması

Okul Müdürlüğü

19 - 26 Şubat 2021

Proje ekibince okulun alanlarına göre yapılabilecek iş ve işlemlerin hangi kulüp / toplum hizmeti kapsamında yapılacağı ile Projede görev alacak öğretmenlerin, gönüllü öğrencilerin belirlenmesi, veli izinlerinin alınması, etkinlik yapılacak okul ve kurumların belirlenmesi.

Okul Müdürlüğü

1-5 Mart 2021

Projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması

Okul Müdürlüğü

 

8-12 Mart 2021

 

 

 Projede görev alacak öğretmen ve gönüllü öğrencilerin (öğrenci kulüpleriyle birlikte) velilerin isimlerinin ve veli izin belgelerinin yer aldığı projenin il/ilçe onayına sunulması

İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

15 Mart 2021'den itibaren

4 Haziran 2021 kadar

Onaylanan projelerin okul/kurum/il/ilçe müdürlüklerinin internet sayfalarından duyurulması.

Proje kapsamında yapılacak tüm çalışma ve etkinliklerin yapılması

Okul Müdürlüğü

İl/ilçe MEM

7 -18 Haziran 2021

 

Okul yönetimi ve Kaymakamlık/ Valiliklerce Proje yürütücülerine (öğrenci, öğretmen, veli, muhtar vb.) ilgili mevzuatına göre mahalli imkânlarla Katılım, Teşekkür ve Başarı Belgeleri verilmesi.

Bu belgelerin okul/kurumlarda ve ilçe/İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde yapılan törenlerde verilmesi.

Okul Müdürlüğü

 15 Mart-18 Haziran 2021

Etkinlikle ilgili verilerin e-Okul sistemi e-Okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi.

İl MEM

21 -30 Haziran 2021

Okullardan gelen Ek-4'lerin tasnif edilip düzenlenmesiyle oluşturulan Ek-5'ler ile proje özeti, fotoğraflar ve basında çıkan haberlerle birlikte CD veya USB diskle Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.

 

          

 

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 

·         Proje kapsamında yapılan etkinliklere ait Genel Müdürlüğümüze gönderilen fotoğraflar ve görsellerden oluşan bir albüm çalışması yapılıp http://mtegm.meb.gov.tr/www/sosyal-etkinlikler/icerik/2601web adresi ile diğer resmi internet sayfalarında yayınlanması, katalog, dergi, afiş v.b. çalışmalarımızda kullanılacağından dolayı tüm görseller yüksek çözünürlükte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında izinlerin alınmış olması, ilgili mevzuatı çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına da uygun olması gerekmektedir.

·         Her İl Milli Eğitim Müdürlüğünden okul/kurum çalışmaları ayrı ayrı gönderilmeyecek olup seçilen ve birleştirilen hali ile tek CD veya USB diskle Ek-5 raporu ile birlikte Bakanlığa (MTEGM) gönderilecektir.

 

 

 NOT:

 

Duyuruya ilişkin dosyaları aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz:

GSL_Okullarla_Buluşuyor Projesi_Uygulama_Esaları.pdf

İl_Yazısı.pdf

İlçe Yazısı.pdf

Makam_Onayı.pdf

Mesleki_Teknik_Eğt_GM_Yazısı.pdf

Saray Mahallesi, Kültür Caddesi No 9 Posta Kodu 07400 Alanya/Antalya - 0242 5131198 0242 5134838 02425124059 mail adresi alanya07meb.gov.tr

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.