ANTALYA ALANYA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi Duyurusu

Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi Duyurusu

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AİLELERİMİZLE BULUŞUYOR PROJESİ"

SOSYAL ETKİNLİK UYGULAMA ESASLARI

 

PPOJE ADI: ''Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor''

 

AMAÇ :  Genel Müdürlüğümüze bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler; öğretmenleriyle birlikte, öncelikle okulun bulunduğu mahalle olmak üzere  sırasıyla ilçede veya ilde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi muhtaç  durumdaki kişilerin evlerinde bulunan kullanılamaz veya eskimiş durumdaki eşyaların tamir ya da değişim gerektiren küçük onarımlarının, hayatlarını  kolaylaştırıcı bilgilendirme ve yardımların, onları mutlu edecek maddi ve manevi dokunuşların toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dahilinde yerel imkanlarla yapılmasını sağlamak.

 

KAPSAM: 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Genel Müdürlüğümüze bağlı olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

 

DAYANAK:

 

a.       6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

b.      6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

c.       Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,

d.      Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği,

e.       Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,

f.        06.07.2019 tarih ve 30823 Sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi, 

g.      Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi

h.      Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'na dayanılarak hazırlanmıştır.

 

HEDEFLER:

 

Bu proje ile öğrencilerin;

·         Sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmelerini,

·         İhtiyaç sahibine yardım etme, yardımlaşma kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi,

·         Hoşgörü, saygı sevgi, meslek ve sanata duyarlı tutum ve davranış sahibi, başarılı bireyler olarak yetişmeleri,

·         Toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları,           

·         Sosyal becerileri ve kendilerine olan güven duygusunun gelişmesi,

·         Sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazanmaları,

·         Ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması,

·         Okula olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi,

·         Gerçek hayatta iş başı eğitimleri ile mesleki becerilerinin geliştirilmesi,

·         Zamanlarını verimli geçirerek uygun olmayan ortamlarda bulunmalarının önlenmesi suretiyle zararlı maddeleri kullanmalarının engellenmesi,

·         Şiddete eğilimli davranışların kontrol altına alınmasının sağlanması,

·          Okula olan aidiyet duygusunun, akademik ve sosyal başarılarının artırılması,

·         Okula olan ilgilinin artırılması sağlanarak devamsızlığın azaltılmasını sağlamak,

İhtiyaç sahibi veya muhtaç kişilerin;

·         Yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan ihtiyaçlarının karşılanması,

·         Yaşam alanlarının iyileştirilmesi, evlerinde kullanılan eşyaların bakım onarımı,  veya kişisel bakımlarının sağlanması,

·         İncitilmeden, kalplerini kırmadan yardım edilmesi,

·         Hayata tutunmalarına katkıda bulunulması,

·         ''Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'' kapsamındaki okullarımızın öğrenci velilerine ve ailelerine yönelik yardım edilmesi sağlanacaktır.

Toplumda;

·         Yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi suretiyle toplumsal duyarlılığın artırılması,

·         Mesleki ve teknik eğitimin tanıtılması,

·         Öğrenci ve öğretmenlerimizin toplumla bütünleştirilmesi,

·         Salgın hastalık, yangın, deprem veya doğal afet durumlarında toplumsal yardım bilincinin artırılması,

hedeflenmektedir.

 

OKUL/KURUMLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

 

1-      Projeyi organize etmek ve aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla Öğretmenler Kurulunu toplamak, proje hakkında bilgilendirme yapmak ve Sosyal Etkinlikler Kuruluna bağlı proje ekibi oluşturmak.

2-      Proje ekibi, mahallede muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişiler ile okulda uygulanan alanlara göre yapılabilecek iş ve işlemleri belirlemek, ihtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesinde mahalle muhtarlarıyla da işbirliği yapmak.

3-      Proje ekibi tarafından, yapılabilecek etkinliklerin öğrenci kulüplerine dağılımı yapılacaktır. Etkinliklerin hangilerinin eğitim kurumu içinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirileceğine yönelik planlamayı yaparak uygulama takvimi oluşturmak.

4-      Proje ekibi tarafından projede görev alacak öğretmen ve öğrenci listeleri, veliler, işbirliğine gidilen sivil toplum kuruluşları, öğrencilerin taşınacağı araçların bilgileri, yardım yapılacak kişilerle ilgili bilgiler ile uygulama planının okul müdürlüğünden onayını almak. Sonra il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunmak.

5-      Projeye katılacak olan öğrenci ve öğretmenlerin çalışma alanına geliş ve okula dönüşlerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmasını sağlamak.

6-      Etkinliklerde görev alacak yönetici, öğretmen, öğrenciler ve görev alan diğer kişiler için "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında gerekli yazılı izinler (açık rıza onayı ve veli onayları v.b.) almak.

7-      Etkinlik yapılmadan önceki, yapılırken ve son halinin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları çekilerek belgelendirmek. Fotoğraflar çekilirken İş sağlığı ve güvenliğine uygun ekipman kullanılıp kullanılmadığına dikkat edilmelidir. Ayrıca bu görsel çekimleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapmak.

8-      Etkinliklere ait fotoğraf, video gibi görsellerin çekimi, yayınlanması ve arşivlenmesinde Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi ile ilgili mevzuatına uyulmasını sağlamak.

9-      Etkinlik kapsamında görev alacak öğrencilerin gönüllülük esasına göre seçilmesini sağlamak ve velilerinden izin almak.

10-  Proje ekibi yapılacak etkinliklerde gerektiğinde; atölye ve meslek dersleri öğretmenleri, ekipte yer almayan diğer öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanatkârlar, oda ve borsa temsilcileri ile işbirliği yapmak.

11-  "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında bulunan okulların eğitim bölgesindeki Genel Müdürlüğümüze bağlı olan okullar ile işbirliği yaparak bu projenin etkileşimli yapılmasını sağlamak.

12-  Söz konusu proje çalışma sürelerinin işletmelerde beceri eğitimi ve/veya staj süresine sayılmasını sağlamak.

13-  İlgili Kanunlar kapsamında iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanan 9,10, 11 ve 12 inci sınıf öğrencileri proje kapsamında okul dışındaki çalışma yerlerine götürülüp getirilirken ve çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmasını sağlamak.

14-  Proje sonunda öğrencilerin gösterdiği performansı ilgili derslerin proje/performans notlarından birisi olarak değerlendirilmesini sağlamak.

15-  Proje kapsamında yapılan etkinlikleri, okul panoları ile okulda yapılan törenlerde ve okul internet sayfasında duyurulmasını sağlamak.

16-  Proje kapsamında yapılan etkinlik ve çalışmalar; çalışma öncesi durum, çalışma yapılırken ve çalışma sonrası durum olmak üzere üç aşamayı gösteren fotoğrafların dijital ortamda (USB bellek veya CD) Ek-4 proje etkinlik bildirim formu ile birlikte İlçe/İl Milli Eğitim Müdürlüklerine proje takvimine uygun olacak şekilde göndermek.

17-  Video görüntüsü ve proje kapsamı dışındaki görseller gönderilmeyecek olup yeterli sayıda görsel gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca projenin varsa ulusal veya yerel basına yansıyan görüntü, haber veya bilgilerini de proje raporuna eklemek.

18-  Yapılan etkinliklerle ilgili bilgi/veriler (etkinlik/proje adı, etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenler)  e-Okul sistemi e-Okul Sosyal Etkinlik Modülüne okul müdürlüklerince işlenmesini sağlamak.

19-  Proje ekibi tarafından katılım, teşekkür veya başarı belgesi verilecek öğrencileri belirlemek ve eğitim kurumu müdürünün onayına sunmak.

20-  Projeye katılıp üstün başarı gösteren öğretmen ve öğrenciler ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak Katılım, Başarı veya Teşekkür Belgesi ile okul/ilçe/il müdürlükleri ile Valiliklerce ödüllendirilmesini sağlamak.

21-   Öğrenci, veli ve öğretmenlere belgeler ile ödüller eğitim-öğretim yılının sonunda  uygun görülen okul, ilçe veya il törenlerinde verilmesini sağlamak.

22-  Toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili giderler, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanacak olup gelir-giderlerle ilgili iş ve işlemler okul-aile birliği tarafından yürütülmesini sağlamak.

23-  Proje kapsamında yapılan çalışmaların Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında proje esasları ve ilgili emirlere göre yürütülmesini sağlamak.

24-  Proje kapsamında yapılan çalışmaları Sosyal Etkinlik Dosyasında saklamak.

 

 

İLÇE/İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

 

1-      Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılım sağlanması için İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri projeden azami yarar sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

2-      İl/İlçelerde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu müdür yardımcısı /şube müdürü ile proje yürütme ekibi projenin halka duyurulmasında, denetiminde ve gerektiğinde destek amacıyla belediye, muhtarlar vb. sivil toplum kuruluşları işbirliğinde yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak.

3-      İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç sayısının fazla olması halinde daha fazla kişinin yararlanabilmesi için Valiliklerce çevresel imkânların devreye sokulmasını sağlamak.

4-      ''Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında bulunan okulların eğitim bölgesindeki Genel Müdürlüğümüze bağlı olan okullar ile işbirliği yaparak bu projenin etkileşimli yapılmasını sağlamak ve koordine etmek.

5-      Projeye katılan öğrenci ve öğretmenlerden üstün başarı gösterenleri ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak Valilikçe ödüllendirilmek üzere değerlendirilmesini sağlamak.

6-      Proje kapsamında yapılan etkinlikleri törenlerde ve okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri internet sayfasından duyurularak diğer öğrencilerin de projelere katılmasını özendirip teşvik etmek.

7-      Proje kapsamında okullar ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden gelen etkinlik ve çalışmalar; çalışma öncesi durum, çalışma yapılırken ve çalışma sonrası durum olmak üzere üç aşamayı gösteren fotoğrafların dijital ortamda (USB bellek veya CD) proje raporu İl Milli Eğitim Müdürlüklerince proje etkinlik takvimine uygun olarak o ilin birleştirilmiş tek raporu halinde (Ek-5 proje etkinlik bildirim formu) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

8-      Gönderilecek fotoğraf, afiş ve haber gibi verilerin proje kapsamında olması bunların dışında herhangi bir fotoğraf, afiş, haber ve video gönderilmemesi, yeterli sayıda görsel gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca projenin varsa ulusal veya yerel basına yansıyan görüntü, haber veya bilgileri de proje raporuna eklenecektir.

 

 

 

OKUL VE KURUMLARDA YAPILMASI MUHTEMEL ÖRNEK KÜÇÜK ONARIM ETKİNLİKLERİ

Projenin amacını, kapsamını ve hedeflerini daha iyi anlatabilmek için yapılabilecek faaliyetler örneklenmiştir.

İhtiyaç sahibi veya muhtaç durumdaki kişilerin evlerinde yapılabilecek küçük onarım işleri örnekleri:

·         Fırın, çamaşır makinesi, buzdolabı, ütü, bilgisayar, televizyon vb. eşyaların bakım ve onarımının yapılması,

  • Lamba, priz, anahtar, aydınlatma, ısıtma, soğutma ve sıhhi tesisatların yapımı ya da onarımı,
  • Ayakkabı tamiri ve bakımlarının yapılması,
  • Ortopedik özürlü olan çocuklara özel ayakkabı yapımı,
  • Giyeceklerin bakım ve onarımlarının yapılması,
  • Küçük çaplı kaynak işleri,
  • Badana, boya, seramik, fayans işleri, ahşap dolap tamiri işleri,
  • Zemin onarımı, yenilenmesi faaliyetleri,
  • Evdeki çalışmayan elektrikli ya da mekanik cihazların tamiri, kullanılır duruma getirilmesi,
  • Saksı, bahçe bitkileri ve ağaçlarla ilgili bakım ve yenileme faaliyetleri,
  • COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi kişiler ile 65 yaş üstü vatandaşlar, engelli veya bakıma muhtaç kişilerin bakım, onarım işleri gibi ihtiyaçlarının karşılanması.

 

 

OKUL VE KURUMLARDA YAPILMASI MUHTEMEL / ÖRNEK BİLGİLENDİRME ETKİNLİKLERİ

 

İhtiyaç sahibi veya muhtaç durumdaki kişilere yönelik yapılabilecek bilgilendirme faaliyet örnekleri:

·         Cep telefonu dolandırıcılığı ve güvenli kullanımı,

·         Güvenli internet kullanımı, e-Devlet hizmetleri, e-Hizmetlerin kullanımı,

·         Enerji verimliliği, tasarruflu ampul ve su kullanımı,

·         Hijyen, gıda güvenliği,

·         Ev aletlerinin güvenli kullanımı ve güvenlik önlemleri,

·         Evde çıkabilecek yangınlar ve ilk müdahale yöntemleri,

·         Yangın vb. acil durumlara hazırlık ve müdahale,

·         Doğal afetlere karşı güvenlik tedbirleri,

·         Proje tanıtım faaliyetlerini içeren afiş, broşür gibi materyallerin tasarlanması, basılması, dağıtımı,

·         Yaşlıların anılarının belirli bir yerde toplanması için anı yazmalarına yardım edilmesi,  anıların bir kitapta toplanması,

·         Anılarda kullanmak üzere fotoğrafların çekimi, albüm hazırlanması,

·         Kişisel bakım, çocuk bakımı, hastalıklardan korunma,

·         Sağlıklı ve dengeli beslenme,

·         Fiziksel aktivite, hareketlilik,

·         Tarihi geçmiş ilaçların kullanılmaması konusunda bilgilendirme yapılması,

·         COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında bilgilendirme yapılması. (Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirme yapılması.)

 

 

 

İhtiyaç sahibi veya muhtaç durumdaki kişilere yönelik yapılabilecek diğer faaliyet örnekleri:

 

·         Okulda üretilen atkı, eldiven, bere, ayakkabı, saksı, masa, sandalye, elbise, süs bitkileri vb. ürünlerin hediye edilmesi,

·         Okulun bulunduğu mahallelerin, park ve bahçelerine veya bahçeleri bulunan evlere süs bitkilerin dikilmesi, peyzajının yapılması,

·         Sebze ve meyvelerin çekirdeklerin biriktirilerek uygun zamanda belirli bölgelere (okul bahçesi, park, orman vb.)  dikiminin yapılması,

·         Özel bakım ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye, protez, solunum cihazı vb. temini konusunda aracılık yapılması,

·         Bilgisayar, internet, tablet, vb. hediye edilmesi,

·         Doğum ve evlilik yıl dönümü gibi belirli günlerde yemek/pasta yapılması ve servisinin gerçekleştirilmesi,

·         Tansiyon ölçümlerinin yapılarak sorun görülenlerin sağlık kurumlarına yönlendirilmesi,

·         Tarihi geçmiş ilaçların kullanılmaması konusunda bilinçlendirme.

·         COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi kişiler ile 65 yaş üstü büyüklerimizin dezenfektan, maske gibi ihtiyaçlarının karşılanması.

 

 

Burada yazılan faaliyetler dışında da proje ekibince belirlenerek onayı alınan faaliyetler yapılabilecektir.

 

Projede kullanılabilecek sloganlar;

 

·       Meslek liseleri hayata dokunuyor...

·       Meslek liseleri halkla buluşuyor...

·       Meslek liseleri hayata değer katıyor...

·       Meslek lisesi toplum el ele...

·       Meslek liseliler mahallede...

·       Meslek liseliler yeteneklerini mahallede gösteriyor..

·       Evler meslek liselilerle güzelleşiyor...

·       Meslek liseleri hayatınızı güzelleştiriyor....

·       Meslek liseli eller artık evlerdeler...

 

  

 

PROJE ETKİNLİK TAKVİMİ

Sorumlu Birim

Tarih

İş ve İşlemler

İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Onay tarihinden itibaren

Etkinliğin duyurulması

Okul Müdürlüğü

 18 Şubat 2021 tarihine kadar

Öğretmenler Kurulunun toplanması, 

Proje ekibinin oluşturulması

Okul Müdürlüğü

19 - 26 Şubat 2021

Proje ekibince okulun alanlarına göre yapılabilecek iş ve işlemlerin hangi kulüp / toplum hizmeti kapsamında yapılacağı ile Projede görev alacak öğretmenlerin, gönüllü öğrencilerin belirlenmesi, veli izinlerinin alınması,

Muhtaç veya ihtiyaç sahibi kişilerin okul-aile birliği, veli ve muhtarların da yardımıyla belirlenmesi

Okul Müdürlüğü

1-5 Mart 2021

Projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması

Okul Müdürlüğü

8-12 Mart 2021

 

Projede görev alacak öğretmen ve gönüllü öğrencilerin (öğrenci kulüpleriyle birlikte) velilerin isimlerinin ve veli izin belgelerinin yer aldığı projenin il/ilçe onayına sunulması

İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

15 Mart 2021'den itibaren

4 Haziran 2021 kadar

Onaylanan projelerin okul/kurum/il/ilçe müdürlüklerinin internet sayfalarından duyurulması.

Proje kapsamında yapılacak tüm  çalışma ve etkinliklerin yapılması.

Okul Müdürlüğü

İl/ilçe MEM

7 -18 Haziran 2021

 

Okul yönetimi ve Kaymakamlık/ Valiliklerce Proje yürütücülerine (öğrenci, öğretmen, veli, muhtar vb.) ilgili mevzuatına göre mahalli imkânlarla Katılım, Teşekkür ve Başarı Belgeleri verilmesi. Bu belgelerin okul/kurumlarda ve ilçe/İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde yapılan törenlerde verilmesi.

Okul Müdürlüğü

 15 Mart-18 Haziran 2021

Etkinlikle ilgili verilerin e-Okul sistemi e-Okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi.

İl MEM

21 -30 Haziran 2021

Okullardan gelen Ek-4'lerin tasnif edilip düzenlenmesiyle oluşturulan Ek-5'ler ile proje özeti, fotoğraflar ve basında çıkan haberlerle birlikte CD veya USB diskle Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.

 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden okul/kurum çalışmaları ayrı ayrı gönderilmeyecek olup seçilen ve birleştirilen hali ile tek CD veya USB diskle Ek-5 raporu ile birlikte Bakanlığa (MTEGM) gönderilecektir.

      

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 

·         Proje kapsamında yapılan etkinliklere ait Genel Müdürlüğümüze gönderilen fotoğraflar ve görsellerden oluşan bir albüm çalışması yapılıp http://mtegm.meb.gov.tr/www/sosyal-etkinlikler/icerik/2601web adresi ile diğer resmi internet sayfalarında yayınlanması, katalog, dergi, afiş v.b. çalışmalarımızda kullanılacağından dolayı tüm görseller yüksek çözünürlükte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında izinlerin alınmış olması, ilgili mevzuatı çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına da uygun olması gerekmektedir.

·         Her İl Milli Eğitim Müdürlüğünden okul/kurum çalışmaları ayrı ayrı gönderilmeyecek olup seçilen ve birleştirilen hali ile tek CD veya USB diskle Ek-5 raporu ile birlikte Bakanlığa (MTEGM) gönderilecektir.

 

 

 NOT:

·         (Önceki yıllara ait Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi örnek sunum ve resimleri https://mtegm.meb.gov.tr/ Web adresindeki "Sosyal Etkinlikler" sekmesinde http://mtegm.meb.gov.tr/www/sosyal-etkinlikler/icerik/2601yayımlanmıştır.)

 

 

 

Projeye ait Evrakları aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

İl Yazısı.pdf

İlçe Yazısı.pdf

Makam_Onayı.pdf

Mes._Tek_EYt._GM_Yazısı.pdf

Meslek_Lisesi_Öğrencileri_Ailelerimizle_Buluşuyor_Projesi_Uygulama_Esasları.pdf

Saray Mahallesi, Kültür Caddesi No 9 Posta Kodu 07400 Alanya/Antalya - 0242 5131198 0242 5134838 02425124059 mail adresi alanya07meb.gov.tr

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.